Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin

REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO 
 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.elgringo.pl (www.koszulehawajskie.pl)
 
 
Sprzedającym jest Emilia Adamczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą COSTA MODA Emila Adamczyk, adres: ul. Berberysowa 13, 20-136 Lublin,  wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 946-248-99-68, REGON: 060433873
 
 
Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
 
- pod adresem:  ul. Berberysowa 13, 20-136 Lublin
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@elgringo.pl
- pod numerem telefonu: 502 366 445 
 
 
 
I. DEFINICJE 
 
KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie zawiera na odległość umowę sprzedaży ze Sprzedającym. 
 
KONSUMNET – osoba fizyczna zawierająca na odległość ze Sprzedającym umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 
UMOWA SPORZEDAŻY – umowę przez którą Sprzedawca zobowiązuje się  przenieść na Kupującego własność towaru i wydać mu towar, a Kupujący zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. 
 
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystania co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 
REGULAMIN – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 
REKLAMACJA – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru w ramach którego Konsument może wysunąć w stosunku do Sprzedającego określone żądania.
 
TOWAR – rzecz ruchoma, prezentowana na stronach sklepu internetowego www.elgringo.pl,  stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży. 
 
WADA TOWARU – wada fizyczna (niezgodność z umową) lub prawna zakupionego towaru. 
 
WADA FIZYCZNA – polega na niezgodności sprzedanego towaru umową. W szczególności sprzedany towar jest niezgodny z umową, jeżeli 1) nie ma własnościowi, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości o których Sprzedawca zapewnił kupującego; 3) nie nadaje się do celu, o w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego zastrzeżenia; 4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym; 5) jeżeli Kupującym jest Konsument na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela lub osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 
WADA PRAWNA – wystąpienie sytuacji w której sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej, obciążony jest prawem osoby trzeciej lub ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 
 
ZAMÓWIENIE – wyrażenie przez Kupującego woli związania się zawartą na odległość umową sprzedaży towaru. 
 
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
2. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym na odległość za pośrednictwem strony www.elgringo.pl. Treść Regulaminu udostępniania jest również Kupującemu na trwałym nośniku, umożliwiającym przechowywanie go w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości przez czas odpowiedni dla celów, w jakim służy Regulamin, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się ze Sprzedającym umową na odległość, Sprzedający poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o łącznej cenie świadczenia wraz z podatkami, a  gdy charakter świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości -  sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.  
4. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczania towarów wolnych od wad i jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną. 
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zamówienia, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem końcowym podłączonym do sieci Internet. Prawidłową współpracę z witryną www.elgringo.pl zapewniają przeglądarki internetowe: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i inne z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji.
 
 
III. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONANIA UMOWY
 
1. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podawane są w złotych polskich. Podawane ceny towarów nie obejmują kosztów ich wysyłki.  
2. Złożenie Zamówienia przez Kupującego następuje przez dodanie wybranych towarów do koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”, który widnieje przy każdym z towarów, określenie ilości zamawianych towarów, sposobu ich dostawy oraz płatności. Przed zakończeniem procedury złożenia zamówienia przez Kupującego następuje jego podsumowanie. Kupujący składa zamówienie przez wybór polecenia „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3. Kupujący składając Zamówienie zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. Jeżeli podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. W sytuacji, gdy kontakt z Kupującym nie jest możliwy, Sprzedający ma prawo anulować niekompletne zamówienie. 
4. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Uprawnia to również Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, będące ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź Sprzedającego potwierdzającą otrzymanie zamówienia, co jest jednoznaczne z zwarciem umowy. 
8. Za zakupiony towar Kupujący można zapłacić w następujący sposób: 
- przelewem na konto bankowe Sprzedającego lub 
- za pobraniem w momencie dostarczenia towaru. 
9. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem na konto bankowe Sprzedającego wynosi 7 dni od daty zawarcia umowy. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na konto bankowe Sprzedającego w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.
1. W przypadku płatności za pobraniem wysyłka towaru następuje niezwłocznie, realizacja zamówienia płatnego przelewem następuje zaś niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedającego, w obu wskazanych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. W przypadku opóźnienia w wydaniu towaru Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na jego wydanie, a po bezskutecznym jego upływie odstąpić umowy.  
3. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, powiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 
4. Towary dostarczane są za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje także możliwość osobistego odbioru towarów w siedzibie Sprzedającego. 
5. Termin dostarczenia towaru określony jest w sposób jasny i czytelny przy każdym z towarów. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień  z opcją przesyłki za pobraniem. Przy wyborze opcji płatności przelewem do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego. 
6. Kupujący obciążany jest kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku, widniejącym przy każdym z towarów. Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem), rozmiaru oraz opcji transportu (poczta lub kurier) wybranej przez Kupującego podczas składania Zamówienia. 
 
V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny. 
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. 
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedającego, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  
6. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 
7. Zwrot płatności przez Sprzedającego zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie użyte zostały przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie udzielił zgody na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie  ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczania Sprzedającemu dowodu jego nadania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
9. Konsument zobowiązany jest do przesłania towaru na adres Sprzedającego niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 dnia od dnia, w którym  poinformował Sprzedającego od odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Termin ten jest zachowany jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodzi się je ponieść. 
10. Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania towaru.  
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin  przydatności od użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku nad którym Sprzedający nie ma kontroli. 
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedając do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający dodatkowo świadczy inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania innego niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

UWAGA: Nie odbieramy paczek za pobraniem oraz wysłanych na koszt odbiorcy!
 
 
VI. REKLAMCJA 
1. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
2. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi we wszystkich przypadkach, gdy Kupujący nie jest Konsumentem.
3. Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania. 
4. W ramach składnia reklamacji z tytułu rękojmi Konsument może żądać: 
- naprawienia towaru;
- wymiany towaru na wolny od wad;-
- obniżenia ceny;
- odstąpienia od mowy – o ile wada nie jest istotna. 
 
5. Roszczenie o naprawę towaru lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat od wydania towaru Konsumentowi. 
6. W przypadku wystąpienia wady prawnej towaru bieg terminu do wykonania uprawnień określonych w pkt. 5 Regulaminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
7. W terminach określonych w pkt. 5 Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany towaru na wolny od wad albo naprawy, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 
8. W razie dochodzenia przed sądem albo przed sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu zakończenia prawomocnego zakończenia postępowania. 
9. W przypadku zaś podjęcia mediacji, termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem bądź bezskutecznego zakończenia mediacji. 
10. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę zataił. 
11. Jeżeli w wyniku złożonej reklamacji z tytułu rękojmi doszło do naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny Sprzedawca jest zobowiązany do naprawienia Konsumentowi szkody, którą ten poniósł z tego powodu, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady w zakupionym towarze, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, co nie uchybia przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 
12. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przez upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego. 
13. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca nie zgodzi się z wyborem Konsumenta i zaproponuje niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodności dla Konsumenta wymianę wadliwego towaru na wolny od wad lub jego naprawę. 
14. Konsument zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę naprawy może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru może żądać naprawy. Zamiana także będzie niemożliwa w przypadku, gdy doprowadzenie towaru do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 
15. Obniżona cena powinna zostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.  
16. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna. 
17. Zmiana sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową zaproponowana przez Sprzedającego nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub naprawy, który na nim ciążył przy wcześniejszym żądaniu ze strony Konsumenta. 
18. Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo jego naprawy a sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
19. Sprzedający ma prawo odmówić spełnienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe (np. dostępność towaru przy jego wymianie) albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
20. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. 
21. Koszty wymiany i naprawy towaru ponosi Sprzedawca. 
22. W przypadku, gdy Konsument zażądał wymiany towaru lub jego naprawy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma zostać obniżona, Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do tego żądania w terminie 14 dni. Po upływie tego terminu uważa się, iż żądanie to Sprzedający uznał za uzasadnione. 
23. Jeżeli w ramach reklamacji złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to brak odpowiedzi ze strony sprzedawcy w terminie 14 dni nie powoduje automatycznego uznania zasadności roszczeń Konsumenta.  
 
 
VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
1.Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający. 
 
2.Dane osobowe przekazywane przez Kupującego w celu realizacji złożonego zamówienia są przetwarzane z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
 
3.Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego. 
 
4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 
5.Jeśli Kupujący składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie newslettera, jego dane (adres e-mail) będzie wykorzystywany również w celu wysyłania newslettera.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
1. Strony mają możliwość skorzystania z pozasądowych, dobrowolnych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, takich jak jak mediacje konsumenckie prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz na drodze innych przewidzianych prawem metod pozasądowego rozwiązywania sporów. 
2. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów między Kupującym a Sprzedającym, będą rozstrzygane przed właściwym sądem. Przy czym dla rozstrzygania sporów, których stroną nie jest Konsument, właściwym jest sąd siedziby Sprzedawcy.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. 
 
Powrót
Newsletter